دستور ls یکی از فرمان های اغلب مورد استفاده در لینوکس است. من اعتقاد دارم که دستور ls اولین فرمان شما است که شما می توانید از آن استفاده کنید زمانی که شما به خط فرمان از جعبه لینوکس وارد شوید.

ما از دستور ls به طور روزانه استفاده می کنیم و اغلب حتی اگر ما ممکن است آگاه نباشیم و ازگزینه ی ls موجود استفاده نکنیم . در این مقاله، ما در مورد دستورالعمل پایه ls بحث خواهیم کرد که در آن ما سعی کردیم پارامترها را به همان اندازه که ممکن است را پوشش دهیم.

15 کامند اصلی ls در لینوکس

15 کامند اصلی ls در لینوکس

لینوکس ls فرماندهی

1. لیست فایل ها با استفاده از ls ​​بدون هیچ گزینه ای

LS بدون هیچ گزینه لیست فایل ها و دایرکتوری ها در فرمت بی پرده که در آن ما قادر نخواهد بود برای مشاهده جزئیات مانند نوع فایل، اندازه، تاریخ و زمان تغییر، اجازه و لینک و غیره

# ls

0001.pcap    Desktop  Downloads     index.html  install.log.syslog Pictures Templates
anaconda-ks.cfg Documents fbcmd_update.php install.log Music        Public  Videos

2 لیست فایل ها با گزینه -l

در اینجا ls -l ( -l شخصیت نیست) نشان می دهد که فایل یا پوشه، اندازه، تاریخ و زمان تغییر، نام فایل یا پوشه و صاحب فایل و مجوز آن است.

# ls -l

total 176
-rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos

3. مشاهده فایل های مخفی

لیست تمام فایل ها از جمله فایل پنهان با شروع با ‘ 

# ls -a

.        .bashrc Documents     .gconfd     install.log     .nautilus   .pulse-cookie
..        .cache  Downloads     .gnome2     install.log.syslog .netstat.swp .recently-used.xbel
0001.pcap    .config .elinks      .gnome2_private .kde        .opera    .spice-vdagent
anaconda-ks.cfg .cshrc  .esd_auth     .gtk-bookmarks  .libreoffice    Pictures   .tcshrc
.bash_history  .dbus  .fbcmd      .gvfs      .local       .pki     Templates
.bash_logout   Desktop fbcmd_update.php .ICEauthority  .mozilla      Public    Videos
.bash_profile  .digrc  .gconf      index.html    Music        .pulse    .wireshark

4. لیست فایل ها با فرمت قابل خواندن انسانی با گزینه -lh

با ترکیبی از گزینه lh ، اندازه را در فرمت قابل خواندن انسان نشان می دهد.

# ls -lh

total 176K
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1.6K Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4.0K Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21K Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46K Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48K Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 12K Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Videos

5. فهرست فایل ها و راهنماها با ‘/’ شخصیت در پایان

با استفاده از گزینه -F با دستور ls ، در انتهای هر شاخه، علامت ‘/’ را اضافه می کند .

# ls -F

0001.pcap    Desktop/  Downloads/    index.html  install.log.syslog Pictures/ Templates/
anaconda-ks.cfg Documents/ fbcmd_update.php install.log Music/       Public/  Videos/

6. لیست فایل ها در سفارش معکوس

دستور زیر با گزینه ls -r نمایش پرونده ها و دایرکتوری ها در جهت معکوس است.

# ls -r

Videos   Public  Music        install.log fbcmd_update.php Documents anaconda-ks.cfg
Templates Pictures install.log.syslog index.html  Downloads     Desktop  0001.pcap

7. مجددا لیست زیر شاخه ها را فهرست کنید

گزینه ls -R لیست درخت های لیست بسیار طولانی را لیست می کند. نمونه ای از خروجی فرمان را ببینید.

# ls -R

total 1384
-rw-------. 1 root   root   33408 Aug 8 17:25 anaconda.log
-rw-------. 1 root   root   30508 Aug 8 17:25 anaconda.program.log

./httpd:
total 132
-rw-r--r-- 1 root root   0 Aug 19 03:14 access_log
-rw-r--r--. 1 root root 61916 Aug 10 17:55 access_log-20120812

./lighttpd:
total 68
-rw-r--r-- 1 lighttpd lighttpd 7858 Aug 21 15:26 access.log
-rw-r--r--. 1 lighttpd lighttpd 37531 Aug 17 18:21 access.log-20120819

./nginx:
total 12
-rw-r--r--. 1 root root  0 Aug 12 03:17 access.log
-rw-r--r--. 1 root root 390 Aug 12 03:17 access.log-20120812.gz

8. سفارش خروجی معکوس

با ترکیبی از -ltr آخرین تغییر فایل یا تاریخچه دایرکتوری به عنوان آخرین نشان می دهد.

# ls -ltr

total 176
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap

9. فایل های مرتب سازی بر اساس اندازه فایل

با ترکیبی از -lS نشان می دهد که اندازه فایل به ترتیب، برای اولین بار بزرگ نمایش داده خواهد شد.

# ls -lS

total 176
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap

10. نمایش شماره Inode فایل یا دایرکتوری

ما می توانیم برخی از شماره های قبل از نام فایل / دایرکتوری را بنویسیم. با گزینه -i گزینه فایل /دایرکتوری با تعداد inode.

# ls -i

20112 0001.pcap    23610 Documents     23793 index.html     23611 Music   23597 Templates
23564 anaconda-ks.cfg 23595 Downloads      22 install.log     23612 Pictures 23613 Videos
23594 Desktop     23585 fbcmd_update.php   35 install.log.syslog 23601 Public

11. نسخه دستور ls را نشان می دهد

بررسی نسخه فرمان ls

# ls --version

ls (GNU coreutils) 8.4
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

12. صفحه راهنما را نمایش دهید

فهرست راهنما صفحه دستور ls را با گزینه خود فهرست کنید.

# ls --help

Usage: ls [OPTION]... [FILE]...

13. فهرست فهرست اطلاعات

با فایل های ls -l دستور زیر در پوشه / tmp . در جایی که پارامتر -LD اطلاعات مربوط به دایرکتوری / tmp را نمایش می دهد .

# ls -l /tmp
total 408
drwx------. 2 narad narad  4096 Aug 2 02:00 CRX_75DAF8CB7768
-r--------. 1 root root 384683 Aug 4 12:28 htop-1.0.1.tar.gz
drwx------. 2 root root  4096 Aug 4 11:20 keyring-6Mfjnk
drwx------. 2 root root  4096 Aug 16 01:33 keyring-pioZJr
drwx------. 2 gdm  gdm   4096 Aug 21 11:26 orbit-gdm
drwx------. 2 root root  4096 Aug 19 08:41 pulse-gl6o4ZdxQVrX
drwx------. 2 narad narad  4096 Aug 4 08:16 pulse-UDH76ExwUVoU
drwx------. 2 gdm  gdm   4096 Aug 21 11:26 pulse-wJtcweUCtvhn
-rw-------. 1 root root   300 Aug 16 03:34 yum_save_tx-2012-08-16-03-34LJTAa1.yumtx

 

# ls -ld /tmp/

drwxrwxrwt. 13 root root 4096 Aug 21 12:48 /tmp/

 

14. نمایش UID و GID از فایل ها

برای نمایش UID و GID فایل ها و دایرکتوری ها. استفاده از گزینه -n با دستور ls

# ls -n

total 36
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Downloads
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Music
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Pictures
-rw-rw-r--. 1 500 500  12 Aug 21 13:06 tmp.txt
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Videos

15. دستور ls و نام مستعار آن

ما نام مستعار را برای دستور ls ایجاد کردیم، هنگام اجرای دستور ls، گزینه l-l را به صورت پیش فرض انتخاب می کنیم و لیست طولانی را همانطور که قبلا ذکر شد نمایش می دهیم.

# alias ls="ls -l"

توجه : ما می توانیم تعداد نام مستعار موجود در سیستم شما را با دستور زیر نام مستعار ببینیم و همان می تواند unalias باشد، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.

# alias

alias cp='cp -i'
alias l.='ls -d .* --color=auto'
alias ll='ls -l --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
alias mv='mv -i'
alias rm='rm -i'
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'

برای حذف یک نام مستعار که قبلا تعریف شده است، فقط از دستور unalias استفاده کنید.

# unalias ls

در مقاله بعدی ما فرمان ls بیشتر یا پیشرفته را با مثالهای خود پوشش خواهیم داد . همچنین من پیشنهاد می کنم که از طریق برخی از سؤالات مصاحبه در فرمان ls بروید و همچنین اگر هر چیزی را در فهرست از دست داده اید، لطفا از طریق بخش نظر ما را به روز کنید.

با خرید سرور لینوکس از قائم هاست از بهترین کیفیت سرور مجازی ایران بهرمند شوید , آیا می دانید که قائم هاست بزرگترین ارائه دهنده سرور مجازی آلمان در ایران می باشد و بیش از 8 سال تجربه مفید در زمینه ارائه سرور مجازی فرانسه دارد؟

1/5 - (1 امتیاز)