آموزش نصب Microsoft SQL Server 2019 در CentOS 8

این راهنما شما را از طریق نصب Microsoft SQL Server (MS SQL) در RHEL / CentOS 8 راهنمایی می کند. MS SQL یک سیستم پایگاه داده رابطه ای توسط مایکروسافت است که در سال 2016 منبع باز بود. با شروع SQL Server 2017، برای تولید در دسترس است. بارهای کاری روی RHEL و سایر توزیع های لینوکس.

نسخه MS SQL Server موجود برای بارهای کاری تولیدی MS SQL 2017 و MS SQL 2019 است. برای نصب و اجرای Microsoft SQL Server (MS SQL) 2019 بر روی سرور لینوکس RHEL / CentOS 8 مراحل زیر را دنبال کنید.

در زیر حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای MS SQL Server 2019 در CentOS 8 / RHEL 8 Linux آمده است:

 • حداقل حافظه 3 گیگابایت
 • پردازنده CPU با حداقل سرعت 1.4 گیگاهرتز. اما توصیه شده >= 2 گیگاهرتز است
 • SQL Server به حداقل 10 گیگابایت فضای موجود روی هارد دیسک نیاز دارد

مرحله 1: مخزن Microsoft SQL Server 2019 را اضافه کنید

بسته های سرور پایگاه داده Microsoft SQL در مخزن Red Hat موجود است که باید به صورت دستی اضافه شود.

sudo curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/8/mssql-server-2019.repo -o /etc/yum.repos.d/mssql-server-2019.repo 
sudo curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/8/prod.repo -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo

مرحله 2: سرور MS SQL را روی RHEL 8 / CentOS 8 نصب کنید

تمام بسته های مورد نیاز برای Microsoft SQL Server 2019 در مخازن اضافه شده موجود است. برای نصب سرور MS SQL روی لینوکس CentOS 8 / RHEL 8 فقط دستورات زیر را اجرا کنید.

sudo dnf -y install mssql-server

درخت وابستگی:

Dependencies resolved.
========================================================================================================================================================
 Package             Arch      Version                     Repository                    Size
========================================================================================================================================================
Installing:
 mssql-tools           x86_64     17.5.2.1-1                   packages-microsoft-com-prod           223 k
 unixODBC-devel          x86_64     2.3.7-1.rh                   packages-microsoft-com-prod            42 k
 mssql-server           x86_64     15.0.4033.1-2                  packages-microsoft-com-mssql-server-2019     209 M
Installing dependencies:
 gc                x86_64     7.6.4-3.el8                   AppStream                    109 k
 gdb               x86_64     8.2-6.el8                    AppStream                    296 k
 gdb-headless           x86_64     8.2-6.el8                    AppStream                    3.7 M
 guile              x86_64     5:2.0.14-7.el8                 AppStream                    3.5 M
 libatomic_ops          x86_64     7.6.2-3.el8                   AppStream                     38 k
 libbabeltrace          x86_64     1.5.4-2.el8                   AppStream                    201 k
 libipt              x86_64     1.6.1-8.el8                   AppStream                     50 k
 python2             x86_64     2.7.16-12.module_el8.1.0+219+cf9e6ac9      AppStream                    109 k
 python2-libs           x86_64     2.7.16-12.module_el8.1.0+219+cf9e6ac9      AppStream                    6.0 M
 python2-pip-wheel        noarch     9.0.3-14.module_el8.1.0+219+cf9e6ac9      AppStream                    1.2 M
 python2-setuptools-wheel     noarch     39.0.1-11.module_el8.1.0+219+cf9e6ac9      AppStream                    289 k
 msodbcsql17           x86_64     17.5.2.1-1                   packages-microsoft-com-prod           802 k
 unixODBC             x86_64     2.3.7-1.rh                   packages-microsoft-com-prod           213 k
Installing weak dependencies:
 python2-pip           noarch     9.0.3-14.module_el8.1.0+219+cf9e6ac9      AppStream                    2.0 M
 python2-setuptools        noarch     39.0.1-11.module_el8.1.0+219+cf9e6ac9      AppStream                    643 k
Enabling module streams:
 python27                    2.7                                                  

Transaction Summary
========================================================================================================================================================
Install 18 Packages

موافقتنامه مجوز را با مشاهده یک درخواست بپذیرید:

The license terms for this product can be downloaded from
https://aka.ms/odbc17eula and found in
/usr/share/doc/msodbcsql17/LICENSE.txt . By entering 'YES',
you indicate that you accept the license terms.

Do you accept the license terms? (Enter YES or NO)
YES

مرحله 3: ابزارهای خط فرمان SQL Server را نصب کنید

سپس mssql-tools را با بسته توسعه دهنده unixODBC نصب کنید.

sudo yum -y install mssql-tools unixODBC-devel 

پذیرش مجوز:

Do you accept the license terms? (Enter YES or NO)
YES
 Installing    : msodbcsql17-17.5.2.1-1.x86_64                                                 2/4 
 Running scriptlet: msodbcsql17-17.5.2.1-1.x86_64                                                 2/4 
 Running scriptlet: mssql-tools-17.5.2.1-1.x86_64                                                 3/4 
The license terms for this product can be downloaded from
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=746949 and found in
/usr/share/doc/mssql-tools/LICENSE.txt . By entering 'YES',
you indicate that you accept the license terms.

Do you accept the license terms? (Enter YES or NO)
YES

تصویر زیر را ببینید.

آموزش نصب Microsoft SQL Server 2019 در CentOS 8

آموزش نصب Microsoft SQL Server 2019 در CentOS 8

نصب را تایید کنید.

$ rpm -qi mssql-server
Name    : mssql-server
Version   : 15.0.4033.1
Release   : 2
Architecture: x86_64
Install Date: Sun 19 Apr 2020 08:44:02 PM EAT
Group    : Unspecified
Size    : 1095014063
License   : Commercial
Signature  : RSA/SHA256, Mon 30 Mar 2020 08:05:33 PM EAT, Key ID eb3e94adbe1229cf
Source RPM : mssql-server-15.0.4033.1-2.src.rpm
Build Date : Fri 27 Mar 2020 02:16:54 AM EAT
Build Host : hls-rhel8-1-prod-build-rhel8-01
Relocations : (not relocatable)
Summary   : Microsoft SQL Server Relational Database Engine
....

$ rpm -qi mssql-tools 
Name    : mssql-tools
Version   : 17.5.2.1
Release   : 1
Architecture: x86_64
Install Date: Sun 19 Apr 2020 08:45:46 PM EAT
Group    : Applications/Driver
Size    : 726935
License   : http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=746949
Signature  : RSA/SHA256, Tue 03 Mar 2020 10:25:59 PM EAT, Key ID eb3e94adbe1229cf
Source RPM : mssql-tools-17.5.2.1-1.src.rpm
Build Date : Tue 03 Mar 2020 09:10:21 PM EAT
Build Host : ODBC-029-CentOS68-1.galaxy.ad
Relocations : (not relocatable)
Packager  : Microsoft SQL Tools Team <[email protected]>
Summary   : Tools for Microsoft(R) SQL Server (R)
....

پیشنهاد ویژه قائم هاست خرید سرور مجازی ایران با هارد پرسرعت NVMe و ترافیک نامحدود با نصب و راه اندازی انواع سیستم عامل همچون لینوکس CentOS و Ubuntu با خدمات و پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیل ؛ جهت مشاوره و سوالات قبل از خرید از طریق ارسال تیکت با ما در ارتباط باشید.

مرحله 4: موتور پایگاه داده MS SQL را راه اندازی کنید

پس از اتمام نصب بسته، mssql-conf setup را اجرا  کنید  و دستورات را دنبال کنید تا رمز عبور SA را تنظیم کنید و نسخه خود را انتخاب کنید.

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup

1. نسخه ای را که می خواهید استفاده کنید انتخاب کنید

Choose an edition of SQL Server:
 1) Evaluation (free, no production use rights, 180-day limit)
 2) Developer (free, no production use rights)
 3) Express (free)
 4) Web (PAID)
 5) Standard (PAID)
 6) Enterprise (PAID)
 7) Enterprise Core (PAID)
 8) I bought a license through a retail sales channel and have a product key to enter.

Details about editions can be found at
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852748&clcid=0x409

Use of PAID editions of this software requires separate licensing through a
Microsoft Volume Licensing program.
By choosing a PAID edition, you are verifying that you have the appropriate
number of licenses in place to install and run this software.

Enter your edition(1-8): 2

برای من. من با 2 –  Developer (رایگان، بدون حق استفاده از تولید) همراه خواهم بود  .

2. شرایط مجوز را بپذیرید

The license terms for this product can be found in
/usr/share/doc/mssql-server or downloaded from:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=855862&clcid=0x409

The privacy statement can be viewed at:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=853010&clcid=0x409

Do you accept the license terms? [Yes/No]:Yes

3. رمز عبور سرپرست سیستم SQL Server را تنظیم کنید:

Enter the SQL Server system administrator password: <Password>
Confirm the SQL Server system administrator password: <Confirm Password> Configuring SQL Server... 

ForceFlush is enabled for this instance. 
ForceFlush feature is enabled for log durability.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mssql-server.service → /usr/lib/systemd/system/mssql-server.service.
Setup has completed successfully. SQL Server is now starting.

سرویس باید راه اندازی شود و تنظیم شود که در هنگام بوت شروع شود.

$ systemctl status mssql-server.service 
● mssql-server.service - Microsoft SQL Server Database Engine
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mssql-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Sun 2020-04-19 21:05:26 EAT; 1h 52min ago
Docs: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux
Main PID: 8699 (sqlservr)
Tasks: 157
Memory: 727.2M
CGroup: /system.slice/mssql-server.service
├─8699 /opt/mssql/bin/sqlservr
└─8727 /opt/mssql/bin/sqlservr
Apr 19 21:05:30 cent8.novalocal sqlservr[8699]: [61B blob data]
Apr 19 21:05:30 cent8.novalocal sqlservr[8699]: [96B blob data]
Apr 19 21:05:30 cent8.novalocal sqlservr[8699]: [66B blob data]

$ systemctl is-enabled mssql-server.service 
enabled

/opt/mssql/bin/ به متغیر $PATH خود اضافه  کنید:

echo 'export PATH=$PATH:/opt/mssql/bin:/opt/mssql-tools/bin' | sudo tee /etc/profile.d/mssql.sh

منبع فایل برای شروع استفاده از باینری های اجرایی MS SQL در جلسه پوسته فعلی شما:

source /etc/profile.d/mssql.sh

اگر یک سرویس فایروالد فعال دارید، به پورت های SQL Server برای میزبان های راه دور اجازه اتصال دهید:

sudo firewall-cmd --add-port=1433/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

مرحله 5: SQL Server را تست کنید

به SQL Server متصل شوید و بررسی کنید که کار می کند.

$ sqlcmd -S localhost -U SA

با رمز عبور تعیین شده در مرحله 4 احراز هویت .

نمایش کاربران پایگاه داده:

1> select name from sysusers;
2> go
name
MS_AgentSigningCertificate##
MS_PolicyEventProcessingLogin##
db_accessadmin
db_backupoperator
db_datareader
db_datawriter
db_ddladmin
db_denydatareader
db_denydatawriter
db_owner
db_securityadmin
dbo
guest
INFORMATION_SCHEMA
public
sys
(16 rows affected)
1>

ایجاد یک پایگاه داده آزمایشی:

CREATE DATABASE mytestDB
SELECT Name from sys.Databases
GO
USE mytestDB
CREATE TABLE Inventory (id INT, name NVARCHAR(50), quantity INT)
INSERT INTO Inventory VALUES (1, 'banana', 150); INSERT INTO Inventory VALUES (2, 'orange', 154);
GO
SELECT * FROM Inventory LIMIT 1;

نمایش پایگاه داده در SQL Server.

1> select name,database_id from sys.databases; 
2> go
name     database_id
------------- -----------
master         1
tempdb         2
model          3
msdb          4
testDB         5
(5 rows affected)

پایگاه داده را رها کنید:

1> DROP DATABASE testDB;
2> GO

سایر صفحات مرتبط »

5/5 - (4 امتیاز)