آموزش زمانبندی روشن کردن وی پی اس در vmware

آموزش زمانبندی روشن کردن وی پی اس در vmware

آموزش زمانبندی روشن کردن وی پی اس در vmware

آموزش زمانبندی روشن کردن وی پی اس در vmware

در اینجا قصد دارم برای شما یک آموزش بسیار مهم و کارآمد و حرفه ای و ساده قرار بدم که بتوان به صورت اتومات و بدون نیاز به هیچ برنامه سوم شخص اضافی طبق یک زمانبندی ماشین های مجازی را خاموش و روشن کرد
خب میشه این کار رو به راحتی و ایجاد یک script ساده power shell و power cli انجام داد
شما این کار رو باید از طریق یک vm یا کامپیوتر فیزیکی دایم روشن انجام بدین ..

آموزش زمانبندی روشن کردن وی پی اس در vmware

ابتدا power cli رو بر روی اون سیستم عامل کنترل کننده نصب کنید سپس مراحل زیر را انجام بدین
در ابتدا باید windows task scheduler رو اجرا کنید
سپس یک basic task ایجاد کنید
سپس مشخص کنید چه موقع این task میخواد start بشه
انتخاب start date and time
انتخاب “Start a program”
سپس برنامه رو از مسیر زیر برای استارت انتخاب کنید

C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -NoLogo -NonInteractive -File “C:\work\task\ITpropowercontrol.ps1”

سپس گزینه next و YES
سپس finish و در ادامه شما برای اینکه برنامه به شما پیغام ندهد میتوانید از قسمت properties گزینه unattended رو انتخاب کنید.

کد script به شرح زیر می باشد این کد رو در text editor ایجاد و با پسوند ps1 در مسیر بالا ذخیره کنیدمانند ITpropowercontrol.ps1

# 2۰17-۰1-9
# Power Off, Power On Powershell/PowerCli Script
# By: Behrooz [email protected]

# Add all installed VMware cmdlests
& ‘C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\PowerCLI\Scripts\Initialize-PowerCLIEnvironment.ps1’

# Connects to Specified ESXi Server Host or Vcenter server
Connect-VIServer -Server 192.168.1.3 -User root -Password anchor3p!

# Issue Stop to Virtual Machine Guest
# Example Forceful Stop: Stop-VM -VM “web” -Kill -Confirm:$false
Stop-VM -VM “winxp-1” -Confirm:$false
Stop-VM -VM “minecraft-vanilla” -Confirm:$false
Stop-VM -VM “web VM” -Confirm:$false

# Sleeps for 60 Seconds
Start-Sleep -Seconds 60

# Issue Start to Virtual Machine Guest
Start-VM -VM “winxp-1” -Confirm:$false
Start-VM -VM “minecraft-vanilla” -Confirm:$false
Start-VM -VM “web VM” -Confirm:$false

آموزش زمانبندی روشن کردن وی پی اس در vmware

شما میتوانید در بالا به جای ip آدرس esxi یا vcenter و user pass موارد خود را وارد کنید یا بجای نام ماشین های مجازی نام ماشین های مجازی خود را وارد کنید و خطوط اضافه رو پاک کنید..
روند کار script بالا به شرح زیر میباشد:

لود کردنVMware PowerCli modules to powershell
ارتباط با esxi یا vcenter با آدرس و نام کاربری
اجرای فرمان خاموش شدن ماشین های مجازی
یک دقیقه در حالت sleep
اجرای فرمان روشن شدن ماشین های مجازی

نکته :شما میتوانید موارد روشن و خاموش شدن را هر کدام به تنهایی داخل یک script بنویسید و به صورت task های جدا اجرا کنید
موارد استفاده این script:

خاموش کردن سیستم ها برای مصرف انرژی کمتر
برای آزاد سازی منابع و افزایش performance مربوط به HOST هایی که Contention بالا دارند
بازگردانی سریع محیط های ناپایدار

 

منبع : انجمن حرفه ای های فناوری اطلاعات ایران

 

آموزش زمانبندی روشن کردن وی پی اس در vmware

این صفحه چطور بود؟ post