در زیر لیستی تهیه کردیم از پیغام های صف ارسال ایمیل را با اطلاعاتی از قبیل زمان وارد شدن به صف ، حجم ، شماره شناسه پیغام ، فرستنده و گیرنده نمایش می دهد.

exim –bp


دستور زیر خلاصه ای از ایمیل های موجود در صف را نمایش می دهد.

exim -bp | exiqsumm
دستور زیر تنظیمات Exim را نمایش می دهد

exim –bP

دستور زیر برای جستجوی صف برای یک ارسال کننده خاص است

exiqgrep -f [luser]@domain
دستور زیر عملکردی مشابه دستور بالا داشته ولی صف را برای یک گیرنده خاص جستجو میکند.

exiqgrep -r [luser]@domain
دستور زیر برای شروع ارسال ایمیل های صف استفاده می شود

exim -q –v
دستور زیر برای یافتن Header یک ایمیل استفاده می شود. به کمک این دستور می توان ایمیل هایی که توسط فایل های PHP از روی سرور ارسال شده اند و در نهایت موارد اسپم را شناسایی نمود.

exim -Mvh message-id

دستور زیر متن یک ایمیل را نمایش می دهد. دقت نمایید دستور بالا تنها Header و این دستور تنها متن یک ایمیل را نمایش می دهد.

exim -Mvb message-id

دستور زیر عملکرد Exim در این لحظه را نمایش می دهد.

این صفحه چطور بود؟ post