PTR pointer Record عمل Reverse resolve در سیستم DNS انجام میدهد (عملکرد اون هم تبدیل ip

به نام که عکس عملکرد اصلی dnsاست).
رکورد اشاره‌گر (Pointer Record) اطلاعات لازم برای Reverse DNS را فراهم می‌آورد، که به منظور واقعه‌نگاری (Logging) و تطبیق (Verification) نام دامنه بکارگرفته می‌شود. همچنین با نام Inverse DNS شناخته می شود PTR یک گزینه اختیاری است.
داشتن این رکورد باعث ( QOS (Quality of service و جلوگیری از اسپم شدن ایمیل‌های ارسالی از IP مربوطه می‌گردد.
برای بدست آوردن Reverse از دستورات زیر استفاده نمایید:

Type the command:

$ host {IP-Address-Here}

$ host IP-Address-here

Sample outputs:

2۰6٫153٫126٫75٫in-addr.arpa domain name pointer qaemhost.ir

و یا:

$ dig -x +short {IP-Address-here}

$ dig -x 75.126.153.206 +short

Sample outputs

qaemhost.ir

این صفحه چطور بود؟ post