برای فعال سازی ابتدا وارد سی پنل میشویم

از سربرگ Advanced گزینه Cron Jobs را انتخاب میکنیم

 

در صفحه Cron Jobs در قسمت Add a New Cron Job فیلد ها را به صورت زیر تکمیل میکنیم

در فیلد Minute: علامت * قرار میدهم ( باید * باشد )

در فیلد Hour: از منوی کشویی 8:۰۰ am را انتخاب میکنیم (8 صبح )

در فیلد Day:   * را انتخاب میکنیم ( هر روز )

در فیلد Month: از منوی کشوی علامت * را انتخاب میکنیم ( هر ماه )

فیلد Weekday: را هم با علامت تکمیل میکنیم ( هر روز هفته )

مسیر فایل را در فیلد Command: قرار میدهیم

با اعمال این تنظیمات دستور بررسی فایل تعیین شده در فیلد Command را در ساعت 8 صبح هر روز صادر میکنید

مثلا فایل mail.php در public-html

php /home/username/public_html/mail.php

منظور از username نام کاربری شما در cpanel است

فیلم آموزشی را از اینجا ببینید

این صفحه چطور بود؟ post