برای فعال سازی باید وارد SSH شوید

پس از ورود به SSH دستور زیر را اجرا کنید

cd /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp

 

برای وبرایش فایل تنظیمات باید از دستور زیر استفاده کنید

nano configure.php5

عبارت زیر را به فایل اضافه کنید و آن را ذخیره کنید

–enable-soap

برای ذخیره کردن از کلید ترکیبی ctrl + x استفاده سپس کلید y را بزنید

به این نکته هم توجه داشته باشید که در انتهای تمام خطوط به جز خط پایانی از استفاده کنید

وارد مسیر زیر شوید

cd /usr/local/directadmin/custombuild

دستورات زیر را اجرا کنید

./build clean

./build php

این صفحه چطور بود؟ post