شما می توانید توسط “Redirect” بازدید کننده را به یک “document” در وب سایتتان هدایت کنید.
برای مثال, اگر مطالب سایت خود را تغییر داده اید و می خواهید بازدیدکننده مطالب جدید را بازدید کند , با استفاده از دستور زیر و “Redirect” کردن این امر امکان پذیر خواهد بود:
Redirect 301 /old_dir/old.html http://www.yourdomain.com/new_dir/index.html

این دستور بدین معنی است , که با تقاضای بازدید کنندگان برای مشاهده فایلها در دایرکتوری “old_dir” , برایشان محتویات “index.html” موجود در دایرکتوری “new_dir” نمایش داده خواهد شد.
دقت داشته باشید که باید نام کامل دامنه خود را بجای “yourdomain.com” قرار بدهید.

 

عبارت 3۰1 که به صورت اختیاری هم می باشد, بدین معنی است که “Redirect” دائمی است که براس موتورهای  جستجو نیز مفید خواهد بود.

حال اگر در نظر دارید که تمامی درخواست های آدرس “domain.com” , به آدرس “www.sub.domain.com” ری دایرکت شود, فایل “htaccess” وب سایت قدیمی را بصورت زیر ویزایش نمایید:
Options +SymLinksIfOwnerMatch
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?domain.com$ [NC] RewriteRule ^ http://sub.domain.com[R,L]

همچنین می توانید از کد زیر بهره بگیرید:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sub.domain.ir$ [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.sub.domain.ir$
RewriteRule ^/?$ “http://sub2.domain.com” [R=301,L]

این صفحه چطور بود؟ post