Permission (پرمیژن) همان مجوز دسترسی کاربران به فایل‌ها و فولدرها می‌باشد که با یک عدد سه رقمی نشان داده می‌شود.این اعداد نشان دهنده سه نوع کاربر است. اولین عدد در سمت چپ برای کاربر، عدد وسط برای گروه و عدد سمت راست برای سایرین می باشد.
جدول حق دسترسی بر اساس اعداد بصورت زیر است:

 

۰ =   no access

1 = x– = execute

2 =-w- = write

3 = wx = write and execute

4 = r– = read

5 = r-x = read and execute

6 = rw- = read and write

7 = rwx = read write execute (full access

به عنوام مثال: پرمیژن 6۰4 به معنای:
4  – حق دسترسی دیگران
۰  – حق دسترسی گروه

6  – حق دسترسی کاربر
در این حالت کاربر می تواند دانلود یا حذف نماید، در حالی که کاربر ناشناس(دیگران) فقط می توانند دانلود نمایید.

این صفحه چطور بود؟ post