آموزش نصب MySQL 5.7 در Debian 11/Debian 10 در این مقاله قصد داریم نحوه نصب MySQL 5.7 را بر روی Debian 11 و Debian 10 بررسی کنیم. MySQL یکی از پرکاربردترین پایگاه داده های رابطه ای است. ما قصد داریم نسخه Community را نصب کنیم که یک نرم افزار رایگان نصب شده است که تحت مجوز عمومی عمومی مدیریت می شود.

مرحله 1: مخزن MySQL را در Debian 11 / Debian 10 اضافه کنید

بیایید بسته راه اندازی مخزن mysql را بر روی Debian 11 و Debian 10 دانلود و نصب کنیم. دستور زیر را اجرا کنید.

wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.18-1_all.deb

پس از دانلود، باید بسته مخزن را نصب کنیم.

sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.18-1_all.deb

توجه داشته باشید که مخزن MySQL 5.7 هنوز برای Debian 11 (Bullseye) در دسترس نیست. در این مورد، ما قصد داریم Debian 10 (Buster) را برای هر دو Debian 11 و Debian 10 انتخاب کنیم.

آموزش نصب MySQL 5.7 در Debian 11/Debian 10

آموزش نصب MySQL 5.7 در Debian 11/Debian 10

مطمئن شوید که mysql-8.0 انتخاب شده است.

آموزش نصب MySQL 5.7 در Debian 11/Debian 10

آموزش نصب MySQL 5.7 در Debian 11/Debian 10

سپس mysql-5.7 را مطابق شکل انتخاب کنید

آموزش نصب MySQL 5.7 در Debian 11/Debian 10

آموزش نصب MySQL 5.7 در Debian 11/Debian 10

در مرحله بعد، با استفاده از کلید فلش پایین، Ok را انتخاب کنید، سپس Ok را کلیک کنید و بسته نصب خواهد شد.

آموزش نصب MySQL 5.7 در Debian 11/Debian 10

آموزش نصب MySQL 5.7 در Debian 11/Debian 10

مرحله 2: نصب سرور MySQL 5.7 در Debian 11 / Debian 10

از آنجایی که ما مخزن MySQL 5.7 را نصب کرده ایم، اکنون به نصب MySQL 5.7 روی Debian 11 و Debian 10 ادامه می دهیم. فهرست مخزن اول به روز رسانی

sudo apt update

کلیدهای GPG گم شده را در Debian 11 وارد کنید

اگر با امضاها مواجه شدید ، خطاهای مشابه زیر قابل تأیید نیست :

The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 467B942D3A79BD29

سپس کلید(های) GPG گمشده را با دستور زیر وارد کنید:

$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 467B942D3A79BD29
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.lBFUIjtfz9/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 467B942D3A79BD29
gpg: key 467B942D3A79BD29: public key "MySQL Release Engineering <[email protected]>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1

دستور apt update را دوباره اجرا کنید تا بررسی کنید که آیا کار می کند یا خیر:

sudo apt update

بسته سرور MySQL 5.7 را روی Debian 11 / Debian 10 نصب کنید

سپس سرور mysql را به صورت زیر نصب کنید

sudo apt install -y mysql-community-server

هنگامی که از شما خواسته شد رمز عبور root ترجیحی خود را تنظیم کنید

نصب MySQL 5.7 در Debian 11/Debian 10

نمونه خروجی موفقیت آمیز نصب:

...
Unpacking libnuma1:amd64 (2.0.12-1+b1) ...
Selecting previously unselected package mysql-community-client.
Preparing to unpack .../mysql-community-client_5.7.37-1debian10_amd64.deb ...
Unpacking mysql-community-client (5.7.37-1debian10) ...
Selecting previously unselected package mysql-client.
Preparing to unpack .../mysql-client_5.7.37-1debian10_amd64.deb ...
Unpacking mysql-client (5.7.37-1debian10) ...
Selecting previously unselected package libmecab2:amd64.
Preparing to unpack .../libmecab2_0.996-14+b4_amd64.deb ...
Unpacking libmecab2:amd64 (0.996-14+b4) ...
Selecting previously unselected package mysql-community-server.
Preparing to unpack .../mysql-community-server_5.7.37-1debian10_amd64.deb ...
Unpacking mysql-community-server (5.7.37-1debian10) ...
Setting up libmecab2:amd64 (0.996-14+b4) ...
Setting up libnuma1:amd64 (2.0.12-1+b1) ...
Setting up mysql-community-client (5.7.37-1debian10) ...
Setting up mysql-client (5.7.37-1debian10) ...
Setting up mysql-community-server (5.7.37-1debian10) ...
update-alternatives: using /etc/mysql/mysql.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /lib/systemd/system/mysql.service.

مرحله 3: سرویس MySQL را راه اندازی کنید

هنگام نصب، سرویس MySQL به طور پیش فرض راه اندازی نمی شود. آن را راه اندازی کنید و همچنین فعال کنید تا هر زمان که سرور راه اندازی مجدد می شود، به طور خودکار شروع به کار کند.

sudo systemctl restart mysql
sudo systemctl enable mysql

وضعیت را به صورت زیر تأیید کنید:

$ systemctl status mysql
 mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:>
   Active: active (running) since Thu 2022-01-06 13:04:38 EAT; 10s ago
  Main PID: 3666 (mysqld)
   Tasks: 27 (limit: 2322)
   Memory: 174.6M
    CPU: 250ms
   CGroup: /system.slice/mysql.service

مرحله 4: MySQL 5.7 را در Debian 11 / Debian 10 ایمن کنید

نصب MySQL DB خود را ایمن کنید. از آنجایی که ما قبلا رمز عبور root را تنظیم کرده بودیم، از شما خواسته می شود آن را وارد کنید تا ادامه دهید و همچنین از شما پرسیده می شود که آیا می خواهید آن را تغییر دهید. مطابق میل خود پاسخ دهید.

$ sudo mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.

Enter password for user root: 
The 'validate_password' plugin is installed on the server.
The subsequent steps will run with the existing configuration
of the plugin.
Using existing password for root.

Estimated strength of the password: 25 
Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) : n

 ... skipping.
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.


Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.


Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
 - Dropping test database...
Success.

 - Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

All done!

پیشنهاد ویژه قائم هاست خرید سرور مجازی سوئد با ترافیک نامحدود و نصب و راه اندازی انواع سیستم عامل همچون لینوکس CentOS و Ubuntu با خدمات و پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیل ؛ جهت مشاوره و سوالات قبل از خرید از طریق ارسال تیکت با ما در ارتباط باشید.

مرحله 5: با استفاده از سرویس گیرنده mysql به MySQL Server متصل شوید

در این مرحله، ما MySQL 5.7 را با موفقیت بر روی دبیان نصب کردیم. می توانیم با استفاده از رمز عبور root که قبلاً تنظیم شده است، به آن متصل شویم

$ mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 6
Server version: 5.7.36 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2021, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

بیایید یک پایگاه داده آزمایشی ایجاد کنیم

mysql> CREATE DATABASE testdb;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
| testdb       |
+--------------------+
5 rows in set (0.01 sec)

mysql>

می توانید نسخه نصب شده MySQL را مطابق شکل زیر تأیید کنید:

mysql> SHOW VARIABLES LIKE "%version%";
+-------------------------+------------------------------+
| Variable_name      | Value            |
+-------------------------+------------------------------+
| innodb_version     | 5.7.36            |
| protocol_version    | 10              |
| slave_type_conversions |               |
| tls_version       | TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2    |
| version         | 5.7.36            |
| version_comment     | MySQL Community Server (GPL) |
| version_compile_machine | x86_64            |
| version_compile_os   | Linux            |
+-------------------------+------------------------------+
8 rows in set (0.01 sec)

مرحله 6: به MySQL Remote Connections اجازه دهید

اگر می خواهید از راه دور به پایگاه داده MySQL دسترسی داشته باشید، می توانید با دستورات زیر اجازه دهید

# open MySQL port 3306 on the firewall
sudo ufw allow mysql

# allow specific addresses to connect to mysql
sudo ufw allow from 192.168.100.222 to any port 3306

این برای نصب MySQL 5.7 در Debian 11 و Debiaمn 10 تمام شد. امیدوارم راهنما مفید بوده باشد.

سایر مطالب مرتبط »

5/5 - (4 امتیاز)