نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای محبوب (CMS) است که برای ایجاد و مدیریت وب سایت ها استفاده می شود. این یک پلت فرم منبع باز است که به زبان PHP نوشته شده و با پایگاه داده MySQL یا MariaDB جفت شده است. وردپرس یک رابط کاربر پسند و طیف گسترده ای از تم ها، پلاگین ها و گزینه های سفارشی سازی را ارائه می دهد که آن را برای کاربرانی با سطوح مختلف تخصص فنی در دسترس قرار می دهد.

در این آموزش به شما نشان خواهیم داد که چگونه وردپرس را روی سیستم عامل Debian 12 نصب کنید.

 

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

مرحله 1: به روز رسانی سیستم عامل

سیستم عامل Debian 12 خود را به روز کنید   تا مطمئن شوید همه بسته های موجود به روز هستند:

# apt update && apt upgrade

همچنین بسته های لازم را نصب کنید:

# apt install nano wget unzip

مرحله 2: وب سرور Nginx را در دبیان 12 نصب کنید

برای نصب Nginx دستور زیر را اجرا کنید:

# apt install nginx

می‌توانید سرویس Nginx را راه‌اندازی کنید و با وارد کردن دستورات زیر آن را برای اجرا در هنگام راه‌اندازی پیکربندی کنید:

# systemctl start nginx
# systemctl enable nginx

بررسی وضعیت سرویس  Nginx با استفاده از  systemctl status دستور:

# systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running)
    Docs: man:nginx(8)
  Process: 674 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 873 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 875 (nginx)
   Tasks: 2 (limit: 2273)
   Memory: 4.5M
    CPU: 402ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
       ├─875 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
       └─876 "nginx: worker process"

مرحله 3: پسوندهای PHP و PHP را برای وردپرس نصب کنید

می توانید PHP و سایر بسته های پشتیبانی کننده را با استفاده از دستور زیر نصب کنید:

# apt install php php-curl php-fpm php-bcmath php-gd php-soap php-zip php-curl php-mbstring php-mysqlnd php-gd php-xml php-intl php-zip

بررسی کنید که آیا PHP نصب شده است.

php -v

خروجی:

PHP 8.2.7 (cli) (built: Jun 9 2023 19:37:27) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.7, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.2.7, Copyright (c), by Zend Technologies

پس از نصب تمام بسته ها، فایل php.ini را ویرایش کنید:

# nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini

تنظیمات زیر را با توجه به نیاز خود تغییر دهید:

max_execution_time = 300
memory_limit = 512M
post_max_size = 128M
upload_max_filesize = 128M

برای اعمال تغییرات، php-fpmسرویس را مجددا راه اندازی کنید:

# systemctl restart php8.2-fpm

پیشنهاد ویژه قائم هاست هاست پرسرعت ایران ، سرور مجازی ایران با پورت 10 گیگ و ترافیک نامحدود ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن و سرور مجازی بورس با بالاترین کیفیت و سرعت در داخل کشور و قیمت بسیار ارزان به همراه خدمات نصب و کانفیگ و پشتیبانی 24 ساعته رایگان در تمامی ایام سال. نحوه نصب پایتون 3.12 در اوبونتو 22.04

مرحله 4: سرور پایگاه داده MariaDB را نصب کنید

با دستور زیر می توانید MariaDB را نصب کنید:

# apt install mariadb-server mariadb-client

دیمون سرور پایگاه داده را راه اندازی کنید و همچنین آن را فعال کنید تا در بوت بعدی با دستورات زیر به طور خودکار شروع به کار کند:

# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb

بررسی وضعیت سرویس  MariaDB با استفاده از  systemctl status دستور:

# systemctl status mariadb

خروجی:

● mariadb.service - MariaDB 10.11.3 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running)
    Docs: man:mariadbd(8)
       https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 959 (mariadbd)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
   Tasks: 12 (limit: 2273)
   Memory: 256.5M
    CPU: 6.621s
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
       └─959 /usr/sbin/mariadbd

پس از نصب سرور پایگاه داده، دستور زیر را برای ایمن سازی سرور MariaDB خود اجرا کنید :

# mysql_secure_installation

سپس چندین سوال پیکربندی از شما پرسیده می شود که باید  Y به هر یک از آنها پاسخ دهید.

Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

سرور پایگاه داده را مجددا راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند.

# systemctl restart mariadb

مرحله 5: ایجاد یک پایگاه داده جدید برای وردپرس

برای انجام این کار، با استفاده از دستور زیر وارد سرور MariaDB خود شوید:

# mysql -u root -p

برای ایجاد پایگاه داده و کاربر جدید دستورات زیر را اجرا کنید:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress_db;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_db.* TO 'wordpress_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT

توجه: مطمئن شوید کهرمز عبور قوی انتخابی خود را جایگزین کنید.'password'

مرحله 6: وردپرس را دانلود کنید

اکنون آخرین نسخه وردپرس را از سایت رسمی وردپرس دانلود خواهیم کرد  .

برای دانلود وردپرس از دستور زیر استفاده کنید:

# wget https://wordpress.org/latest.zip

با دستور زیر فایل را در پوشه  /var/www/html/ استخراج کنید.

# unzip latest.zip -d /var/www/html/

بعد به دایرکتوری بروید  /var/www/html/wordpress/:

# cd /var/www/html/wordpress

وردپرس همراه با یک فایل نمونه پیکربندی است. از این فایل یک کپی تهیه کنید:

# cp wp-config-sample.php wp-config.php

در مرحله بعد، فایل پیکربندی وردپرس را ویرایش کنید و تنظیمات پایگاه داده خود را تعریف کنید:

# nano wp-config.php

خطوط زیر را مطابق با تنظیمات پایگاه داده خود تغییر دهید:

/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress_db' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'wordpress_user' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

پس از اتمام کار فایل را ذخیره کنید.

مجوز دایرکتوری وب سایت را تغییر دهید:

# chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress/

مرحله 7: وب سرور Nginx را برای وردپرس پیکربندی کنید

به دایرکتوری /etc/nginx/conf.d بروید   و دستور زیر را برای ایجاد یک فایل پیکربندی برای نصب خود اجرا کنید:

# nano /etc/nginx/conf.d/wordpress.conf

مطالب زیر را اضافه کنید:

server {
 listen 80;

  server_name your-domain.com www.your-domain.com;
  root  /var/www/html/wordpress;
  index index.php;

  access_log /var/log/nginx/your-domain.com.access.log;
  error_log /var/log/nginx/your-domain.com.error.log;

  client_max_body_size 100M;

  location / {
   try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
   }

  location ~ \.php$ {
     include snippets/fastcgi-php.conf;
     fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock;
     include fastcgi_params;
     fastcgi_intercept_errors on;
  }
}

پرونده را ذخیره کرده و خارج شوید.

وب سرور Nginx را مجددا راه اندازی کنید.

# systemctl restart nginx

مرحله 8: به نصب کننده وب وردپرس دسترسی پیدا کنید

مرورگر خود را باز کنید دامنه خود را تایپ کنید به عنوان مثال  http://your-domain.comبه صفحه انتخاب زبان هدایت خواهید شد:

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

زبان خود را انتخاب کنید و روی  دکمه Continue کلیک کنید .

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و بر روی دکمه نصب وردپرس کلیک کنید . پس از اتمام نصب. باید صفحه زیر را ببینید:  

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

بر روی  دکمه ورود به سیستم کلیک کنید  . باید صفحه ورود به وردپرس را ببینید:

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

کاربر مدیر، رمز عبور خود را وارد کرده و روی دکمه ورود کلیک کنید . داشبورد را در صفحه زیر دریافت خواهید کرد: 

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

نحوه نصب وردپرس در دبیان 12

نظرات و نتیجه گیری

به همین راحتی . شما با موفقیت WordPress CMS(سیستم مدیریت محتوا) را روی سیستم عامل Debian 12 نصب کرده اید.

5/5 - (16 امتیاز)