نحوه نصب PHP 7.4 در اوبونتو 18.04 / 19.04 / 16.04

چگونه PHP 7.4 را در اوبونتو نصب کنیم ؟. به راهنمای امروز درباره نحوه نصب PHP 7.4 در اوبونتو 18.04 / 19.04 / 16.04 به لینوکس خوش آمدید. نسخه PHP 7.4.0 در دسترس عموم و برای استفاده در محیط های تولید قرار گرفته است.

PHP یک زبان برنامه نویسی سرور محبوب است که به دلیل ایجاد صفحات وب پویا و تعاملی شناخته شده است. PHP یک زبان برنامه نویسی است که به طور گسترده در وب استفاده می شود. برای نصب PHP 7.4 در اوبونتو 19.04 / 18.04 / 16.04 از مراحل زیر استفاده کنید.

نحوه نصب PHP 7.4 در اوبونتو 18.04 / 19.04 / 16.04

آموزش نصب پی اچ پی 7.4 در ubuntu,جدیدترین ورژن php نسخه 7.4 برای سیستم عامل لینوکس Ubuntu,نسخه پی اچ پی7.4

مرحله 1: مخزن PHP PPA را اضافه کنید

ما مخازن PPA را اضافه خواهیم کرد: ondrej / php PPA که آخرین بسته های ساخت PHP را دارد.

sudo apt-get update
sudo apt -y install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

مرحله 2: PHP 7.4 را در اوبونتو 18.04 / 19.04 / 16.04 نصب کنید

PHP 7.4 را در Ubuntu 18.04 / 19.04 / 16.04 با استفاده از دستور نصب کنید:

sudo apt -y install php7.4

نسخه نصب شده را بررسی کنید:

$ php -v
PHP 7.4.0beta4 (cli) (built: Aug 28 2019 11:41:49) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0-dev, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.4.0beta4, Copyright (c), by Zend Technologies

برای نصب بسته های اضافی از دستور بعدی استفاده کنید:

sudo apt-get install php7.4-xxx

مثال:

sudo apt-get install -y php7.4-{bcmath,bz2,intl,gd,mbstring,mysql,zip}

پیکربندی های PHP مربوط به Apache در /etc/php/7.4/apache2/php.ini ذخیره می شود

استفاده از PHP 7.4 با Nginx در اوبونتو:

نصب php در اوبونتو آپاچی را پیکربندی می کند. برای کاربرانی که علاقه مند به اجرای Nginx و PHP هستند ، باید سرویس Apache را متوقف و غیرفعال کنید.

sudo systemctl disable --now apache2

سپس بسته های fpm پسوند و nginx را نصب کنید.

sudo apt-get install nginx php7.4-fpm

سرویس های Nginx و fpm باید اجرا شوند.

$ systemctl status php7.4-fpm nginx
● php7.4-fpm.service - The PHP 7.4 FastCGI Process Manager
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php7.4-fpm.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2019-09-16 17:09:41 UTC; 27s ago
   Docs: man:php-fpm7.4(8)
 Main PID: 25321 (php-fpm7.4)
  Status: "Processes active: 0, idle: 2, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
  Tasks: 3 (limit: 2362)
  CGroup: /system.slice/php7.4-fpm.service
      ├─25321 php-fpm: master process (/etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf)
      ├─25339 php-fpm: pool www
      └─25340 php-fpm: pool www

Sep 16 17:09:41 ubuntu18 systemd[1]: Starting The PHP 7.4 FastCGI Process Manager...
Sep 16 17:09:41 ubuntu18 systemd[1]: Started The PHP 7.4 FastCGI Process Manager.

● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2019-09-16 17:09:42 UTC; 6min ago
   Docs: man:nginx(8)
 Main PID: 25441 (nginx)
   Tasks: 2 (limit: 2362)
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ├─25441 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
      └─25442 nginx: worker process
 Sep 16 17:09:42 ubuntu18 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server…
 Sep 16 17:09:42 ubuntu18 systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid: Invalid argument
 Sep 16 17:09:42 ubuntu18 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.

پرونده پیکربندی PHP FPM /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf است.

از استفاده از PHP 7.4 در سیستم لینوکس Ubuntu لذت ببرید.

پیشنهاد ویژه قائم هاست ؛ خرید سرور مجازی ایران با سیستم عامل Ubuntu و ورژن php 7 با ارزان ترین قیمت در کشور انتخاب بسیار مناسب جهت راه اندازی وبسایت با جدید ترین ورژن php می باشد , جهت مشاوره قبل از خرید اینجا کلیک کنید .

5/5 - (2 امتیاز)