نحوه نصب PHP 7.4 در CentOS 7

این یک راهنمای کوتاه در مورد نحوه نصب PHP 7.4 در سیستم CentOS 7 Linux است. PHP نسخه 7.4.0 در مرحله تثبیت برای توسعه دهندگان و آزمایش کاربران منتشر شده است. تا زمانی که نسخه پایدار PHP 7.4 در دسترس عموم قرار نگیرد ، این کار در تولید اجرا نمی شود. تاریخ انتشار رسمی مورد انتظار 28 نوامبر 2019 است .

برای RHEL 8 / CentOS 8: نحوه نصب PHP 7.4 در CentOS 8 / RHEL 8

PHP 7.4 دارای ویژگی های قابل توجهی از ویژگی های جدید است. این نسخه RPM در مخزن Remi-php74 برای Fedora  ≥ 29 و Enterprise Linux  ≥ 7 (RHEL ، CentOS) و به عنوان مجموعه نرم افزار در مخزن Remi-safe (یا Remi برای Fedora) موجود است.

نحوه نصب PHP 7.4 در CentOS 7

مرحله 1: مخازن EPEL و REMI اضافه کنید

دستورات زیر را اجرا کنید تا مخازن موردنیاز را اضافه کنید.

sudo yum -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
sudo yum -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

مرحله 2: PHP 7.4 را در CentOS 7 نصب کنید

اکنون می توانیم مخزن PHP 7.4 Remi را فعال کرده و PHP 7.4 را در CentOS 7 نصب کنیم.

sudo yum -y install yum-utils
sudo yum-config-manager --enable remi-php74

PHP 7.4 را روی CentOS 7 نصب کنید.

sudo yum update
sudo yum install php php-cli

اعلان نصب را بپذیرید.

Dependencies Resolved

===================================================================================================================================================
 Package              Arch             Version                  Repository            Size
===================================================================================================================================================
Installing:
 php                x86_64            7.4.0-1.el7.remi              remi-php74            3.4 M
 php-cli              x86_64            7.4.0-1.el7.remi              remi-php74            5.1 M
Installing for dependencies:
 apr                x86_64            1.4.8-5.el7                base               103 k
 apr-util              x86_64            1.5.2-6.el7                base               92 k
 centos-logos            noarch            70.0.6-3.el7.centos            base               21 M
 httpd               x86_64            2.4.6-90.el7.centos            base               2.7 M
 httpd-tools            x86_64            2.4.6-90.el7.centos            base               91 k
 mailcap              noarch            2.1.41-2.el7                base               31 k
 php-common             x86_64            7.4.0-1.el7.remi              remi-php74            1.1 M
 php-json              x86_64            7.4.0-1.el7.remi              remi-php74            68 k

Transaction Summary
===================================================================================================================================================
Install 2 Packages (+8 Dependent packages)

Total download size: 34 M
Installed size: 73 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
(1/10): httpd-tools-2.4.6-90.el7.centos.x86_64.rpm                                     | 91 kB 00:00:00   
(2/10): apr-1.4.8-5.el7.x86_64.rpm                                             | 103 kB 00:00:01   
(3/10): mailcap-2.1.41-2.el7.noarch.rpm                                           | 31 kB 00:00:00   
(4/10): apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64.rpm                                           | 92 kB 00:00:01   
(5/10): httpd-2.4.6-90.el7.centos.x86_64.rpm    | 2.7 MB  00:09   warning: /var/cache/yum/x86_64/7/remi-php74/packages/php-common-7.4.0-1.el7.remi.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 00f97f56: NOKEY
Public key for php-common-7.4.0-1.el7.remi.x86_64.rpm is not installed
(6/10): php-common-7.4.0-1.el7.remi.x86_64.rpm   | 1.1 MB  00:09   
(7/10): php-json-7.4.0-1.el7.remi.x86_64.rpm    | 68 kB  00:01   
(8/10): php-7.4.0-1.el7.remi.x86_64.rpm       | 3.4 MB  00:13   
(9/10): php-cli-7.4.0-1.el7.remi.x86_64.rpm     | 5.1 MB  00:13   
(10/10): centos-logos-70.0.6-3.el7.centos.noarch.rp | 21 MB  00:31   
-------------------------------------------------------------------------
Total                    1.1 MB/s | 34 MB 00:31   
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
Importing GPG key 0x00F97F56:
 Userid   : "Remi Collet <[email protected]>"
 Fingerprint: 1ee0 4cce 88a4 ae4a a29a 5df5 004e 6f47 00f9 7f56
 Package  : remi-release-7.7-1.el7.remi.noarch (installed)
 From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
Is this ok [y/N]: y

برای نصب بسته های اضافی از دستور بعدی استفاده کنید:

sudo yum install php-xxx

مثال:

sudo yum install php php-cli php-fpm php-mysqlnd php-zip php-devel php-gd php-mcrypt php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath php-json

نسخه فعلی PHP باید 7.4 باشد.

$ php -v
PHP 7.4.0 (cli) (built: Nov 26 2019 20:13:36) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies

برای مشاهده ماژول های فعال شده ، اجرا کنید:

$ php --modules

شما PHP 7.4 را با موفقیت نصب کرده اید در CentOS 7. از توسعه / تست های PHP خود با این نسخه لذت ببرید و از ارائه بازخورد برای تیم توسعه فراموش نکنید.

پیشنهاد ویژه قائم هاست ؛ خرید سرور مجازی ایران با سیستم عامل centos 7 و ورژن php 7 با ارزان ترین قیمت در کشور انتخاب بسیار مناسب جهت راه اندازی وبسایت با جدید ترین ورژن php می باشد , جهت مشاوره قبل از خرید اینجا کلیک کنید .

سایر موضوعات مرتبط »

5/5 - (18 امتیاز)